?םכלש רקחמה תלאש תאו אשונה תא רוקחל דציכ
:ודמלו רועישל וסנכיה ,הלאשה לע בישהל ידכ

.עדימ תורוקמ שפחל .1   
.עדימה תא ןגראל .2   
.תופסונ רקחמ תוטיש רוחבל .3