םישפחמ םתא המ וטילחה


?םישפחמ םתא תורוקמ גוס הזיא :Q ·
.לוכה וא ,םירמאמ ,טנרטניא ירתא ,םירפס :A  

?םיקוקז םתא עדימ יטירפ המכל :Q ·
.דחא טרס ,םירתא 2 ,םירפס 3 :"תלוכמ תמישר" ןיכהל ושייבתת לא :A  

?(…תיסור ,תילגנא ,תירבע) וארקת הפש וזיאב :Q ·
.תילגנא וארקו םינקז תצעל ועמש ,םיצימא ויה :A  

 

.תילגנאב האירקה דודיעל המגוד

.תילגנא םע תודדומתהל תוטיש