.םינעדמ תויהל םילגוסמ םתא םג

תלאש לע בישהל ולכות ,םירחא םידמולמ ובתכש םירמוח שופיח דצל
.םהיתואצות תא וחתנו ,םכלשמ םירקחמ ועצב ךכ םשל .םכמצעב רקחמ


םייוסינ ועצב
השענ אוה םא ןיב ,רקחמה זכרמ אוה ייוסינ רקחמ היגולונכטבו םיעדמב
טנרטניאה תומגודמ הארשה ולבק .רחא םוקמב וא ,הדבעמב
.ליגרתב תופרוצמה

םירקס וריבעה
ךכ םשל .דואמ הצופנ רקחמ תטיש יהוז ,הרבחה יעדמ לש םימוחתב
לאשמה תא וריבעהו ,תוירשפא תובושת המכ ורידגה ,תולאש וחסנ
םיכורא םירקסל תונלבס ןיא םישנאלש ורכז .םיקדבנ תצובקל
,תיטסיטטס הניחבמ ןתוא וחתנ תואצותה תלבק רחאל .םידימלת לש
.תואצותה תא םכסמה רצק ךמסמ םכמצעל ובתכו

תויפצת וכרע
ירחא בוקעל ולכות .תיפצתל ואצו ,קודבל וצרתש תורעשה ולעה
ירחא וא ,תוינק זכרמב םישנא לש תוגהנתה רחא ,םילמנ ןק
.תורחא תועפות

.תוינק זכרמב םישנא תוגהנתה :ליגרת