לארשי טרוא

תירבעה תארוה לע חוקיפה ,ךוניחה דרשמ


ןיול רוצ ......................................... : הביתכ

זפרה הרוכד ,םחש-לכשה תיריע.............................................. :ץועי

ןוכנ דרו ......................................... :הקיפרג

ןירפלג ןד ,ץיבשיבו הינ'ז ........................................... :תונכת

ןושש לייא................................ :טקייורפה שאר


1998, לארשי טרואל תורומש תויוכזה לכ ©