.םכלש הדובעה לש ינויערה הנבמה תא רוציל ודמלת הז רועישב
םייזכרמה תונויערה ועיפוי ובש רדסה תא עבוק ינויערה הנבמה
םכל שמשי אוה ךשמהב .הזה רדסה לש ןויגיהה תאו ,הדובעב
.הדובעה לש תרעושמ הציקסכ

:תודובע ינבמ לש םיגוס השולש וריכת רועישב

.ירואית הנבמ .1
.יתאוושה הנבמ .2
.ןורתפ-היעב הנבמ .3