.םכלש רקחמה תלאש לע בישהל הכירצ םיבתוכ םתאש הדובעה
הדובעה הנבמש ירה ,תועפות לש רואית ידי לע איה הבושתה םא
:לשמל .ירואית אוה םכלש

.לארשי תנידמ תמקהל וליבוהש םיבלשה רואית ·    
.שמשה תכרעמ לש הנבמה רואית ·    
."דלפנייס" הרדסה לש התחלצהל םימרוגה רואית ·    

עיפוהל תונויערה םיבייח ,ףיקמו ריהב היהי רואיתהש ידכ
רודיסל רתויב תולבוקמה םיכרדה .םיוסמ ינויגה רדסב
:הלא ןה תונויערה

.ןמזב תושחרתהה רדס יפל םירדוסמ תונויערה - יגולונורכ רדס

.סוקיבשחמ ומוהל דע םדאה תוחתפתה לש רויצה :המגוד

.הנפואה לש הירוטסיהה :ליגרת


ןויערב ליחתהל רשפא .דרוי וא הלוע - תובישח לש רדס
רדסב תולעל וא ,בושח תוחפב םייסלו רתויב בושחה       
.הדובעה ךלהמב תובישחה       

.לארשיל הנגה אבצ תורטמ :המגוד
.רפסה תיב ידיקפת :ליגרת

.ןיינעה לש םינוש םיטביה םיגיצמ   - תואר תודוקנ רדס

.לארשיב םיה יפוח בצמ רופיש :המגוד
.ץראה רודכ תוממחתה :ליגרת

יתאוושה הנבמ