םכלש הדובעל תונקהל דציכ םתדמל הז רועישב
:הלאה םילבוקמה םינבמה תשולשמ דחא תא

.ירואית הנבמ .1
.יתאוושה הנבמ .2
.ןורתפ-היעב לש הנבמ .3

םינבמ עיצהלו הלאה םינבמה ןמ גורחל וששחת לא
.תונויערה ןוגרא לש רדסב ןויגיה םהב היהיש דבלבו ,םיפסונ


.הלש הנבמה טוטרס ידי לע םכלש הדובעה תביתכב התע ומדקתה.הדובעה תביתכ ךילהתב ףסונ בלש םתמדקתה
:םיאתמה םוקמב ונמס ,רועישה תא םתמייס םא

הביתכה בלש הבישחה בלש
תואקספ חותיפ אשונ תריחב
םוכיסו המדקה תביתכ רקחמ תלאש חוסינ
ןונגסה שוטיל אשונה תריקח
תורוקמ ןויצ הנבמ תריצי
ךמסמה בוציע םיקרפ ישאר תביתכ