הבישח לש תוקלחמ וגיצי ךלש תורתוכה

וטנימ הרברב............................................


תא וכפהת הזה רועישב .הבישחה בלש לש ןורחאה רועישה והז
םיטרופמ םיקרפ ישארל םדוקה רועישב םתרציש יגולה הנבמה
.הדובעה תביתכ ךרוצל

:ודמלת ךכ םשל

.תומרל הקולחב דובעל .1
.םיקרפ ישאר בותכל .2
.ףיעסו קרפ לכב ובתכת המ ןנכתל .3