הדובעב םכלש םייזכרמה תונויערה תא םתנגרא הבישחה בלשב
 םתוא טרפל ופאשת הביתכה בלשב .םיקרפ ישאר לש הנבמב
  .האירקל תניינעמו הריהב הפשב

אוה םרובע הביתכב רתויב השקה קלחהש םילגמ םיבר םיבתוכ
  "םינושארה םיטפשמה ישוק".ףיעס לכב םינושארה םיטפשמה ,הלחתהה
  עגרמ ךא ,קלדיהל ןמז הל חקול :םשגב תינוכמ תענתה לש הייעבל המוד
.הלק הניה תומדקתהה ,שיבכה לע םיעסונ םתאש

 


תוטיש שולש דמלנ הז רועישב
:הביתכה לש "הענתה"

.חתפמ יטפשמ תבחרה .1
.םירויא תללמה .2
.םיטוטיצו תומגוד בוליש .3