.חתפמ טפשמ לש חוסינ תרזעב איה הביתכב חותפל תלבוקמ ךרד
  ןוויכ עיצמ אוהש םושמ ,הביתכה ךשמה תא עינתמ חתפמ טפשמ
    :םיבלש ינשב ךכב וחכוויה .תומדקתהל רורב

.חתפמה טפשמ תא וחסנ .1
לש םלש חוסינ והז תובורק םיתעל            
.םיאצמנ םתא ובש ףיעסה וא קרפה תרתוכ            

. חתפמ יטפשמ חוסינ :המגוד


:תרזעב חתפמה טפשמ תא וביחרה .2
רבסה  ·           
המגדה  ·           
תרחא הדמע םע תומיע ·           

.חתפמ יטפשמ תבחרה :המגוד

.חתפמ יטפשמ תבחרה :ליגרת