:תואקספ תביתכל רזע תוטיש שולשל םתעדוותה הזה רועישב

.חתפמ יטפשמ תבחרה .1
.םירויא תללמה .2
.םיטוטיצו תומגוד בוליש .3

תוטיש םג שי .םכלש הדובעה תביתכ תעב הלאה תוטישב ורזעיה
תוליעומה הלא תא ורחבתש חינהל שי ןמזה םעו ,תופסונ
.רתוי םכל


,םיאתמה םוקמב ןומיס תרזעב רועישה םויס תא ונייצ ,העש יפל
:תרשאמה העדוהל וכחו

הביתכה בלש הבישחה בלש
תואקספ חותיפ אשונ תריחב
םויסו המדקה תביתכ רקחמ תלאש חוסינ
ןונגסה שוטיל אשונה תריקח
תורוקמ ןויצ יגול הנבמ תריצי
ךמסמה בוציע םיקרפ ישאר תביתכ