."קיספהל זאו ףוסה דע ךישמהל" ,תוניצרב ךלמה רמא ",הלחתההמ ליחתהל ךירצ"

לורק סיאול.............................................................................................

.................ז ,ה תובא יקפ:בותכל ודמלת הז רועישב

המדקה .1   
אובמ .2   
םוכיס .3