ליחתהל ותוא ךושמלו ,הדובעב ול יופצה תא ארוקה ינפב גיצהל דעונ אובמה
:הלאה םינבמה ןמ דחא יפל רופיס לש הרוצ ול תוושל וסנ .האירקב

(הבושת-הלאש-עקר) תשר

 

הדובע םוכיס