םימכסמהו םיחתופה םיקרפה תא בותכל דציכ םתדמל הז רועישב
:הדובעה תא

.המדקהב תישיא המינ בלשל .1   
.אובמה ךרד הדובעל "סנכיהל" ארוקל עייסל .2   
.ןוימדה תתצהבו םירבד ירקיע לע הרזחב םכסל .3   

לש םוכיסה תאו אובמה תא ,המדקהה קרפ תא התע ובתכ
.םכלש הדובעה

.םכיתודובע תא ונילא וחלש   
.סרוקל םכיתימעל תרוקיב ונת   

.הדובעה תביתכ ךילהתב ףסונ בלש םתמדקתה
:םיאתמה םוקמב ונמס ,רועישה תא םתמייס םא

הביתכה בלש הבישחה בלש
תואקספ חותיפ אשונ תריחב
םויסו המדקה תביתכ רקחמ תלאש חוסינ
ןונגסה שוטיל אשונה תריקח
תורוקמ ןויצ יגול הנבמ תריצי
ךמסמה בוציע םיקרפ ישאר תביתכ