,הלש בושחה קלחה אוה הדובעה לש ןכותה
.ארוקה לש וניעל הנושאר "תצפוק"ה איה התרוצ לבא
,האירקל םיענ היהי הדובעה הנבמ תא שיגדמה בוציע
.הב בותכה תא ןיבהל ארוקל עייסיו
:ודמלת רועישה ךלהמב

.הדובעה הנבמ תא שיגדהל .1
.םיחפסנו תורעה בלשל .2
.רעש ףדו םיניינע ןכות בצעל .3