תורתוכה בוציע
:הללכה לש יכרריה רדסב השעיי תורתוכה בוציע
,םיפיעסה לש הלאמ רתוי תושגדומו תולודג ויהי םיקרפה תורתוכ
.םיפיעס-תתה תורתוכ לע וליפאי םיפיעסה תורתוכ וליאו
,רתוי הלילכמ המרב תרתוכש לככ :תורתוכה בוציע לש ןויגיהה והז
.רתוי תטלוב איה ךכ

,תומרל הקולח לש בצמב דרוו תנכותב הדובעה תורתוכ תא םתבתכש החנהב
.,Heading3 ..Heading1 ,Heading2 :םש לעב ןונגס שי םכלש תרתוכ לכל
,(תושגדה ,לדוג ,םש) ןפוגה תא ובצע :ולשמ ידוחיי בוציע ןונגס לכל ונקה
.(ירחאו ינפל חוורמו הסינכ) הקסיפה תאו

תורתוכב בצועמ ףד :המגוד

תורתוכ בוציע :ליגרת


ללמה בוציע

,םכמעט יפל ותוא ובצע .םכלש דיה בתכ אוה הדובעה לש ישארה ללמה
,םיפסונ ללמ יגוס םג ובצע .האירקל חונ תויהל וילעש ורכז ךא
.יוסינ לש תואצות טוריפו םיטוטיצ ךרוצל לשמל ,הדובעב םכלש ךרוצה יפל

.ללמ תונונגס לש םינוש םיגוס תרדגה תרזעב איה תאז עצבל רתויב החונה ךרדה
.םינושה הדובעה יקלח תא םהיפל ובצעו ,םכמעט יפל תונונגס השולש-םיינש ורידגה

,לופכ חוורמ וא ,יצחו הרוש לש חוורמ רוציל לבוקמ םכלש הדובעה לש ישארה ללמב
…הקסיפ/בוציע טירפת ךרד התוא ומשיו ,םכלש החנמה תשירד יהמ וררב .תורושה ןיבםינוש ללמ תונונגס :המגוד

ללמ תונונגס תרדגה :ליגרת