םוכיס


:תרזעב םכלש הדובעה תא בצעל ולכות רועישה םויס םע

.הנבמה תשגדה .1
.םיחפסנו תורעה בוליש .2
.רעש ףדו םיניינע ןכות בוציע .3


.השגהל תעכ הנכומ םכלש הדובעה

.הדובעה תביתכ ךילהתב ףסונ בלש םתמדקתה
.םיאתמה םוקמב ונמס ,רועישה תא םתמייס םאהביתכה בלש הבישחה בלש
תואקספ חותיפ אשונ תריחב
םוכיסו המדקה תביתכ רקחמ תלאש חוסינ
ןונגסה שוטיל אשונה תריקח
תורוקמ ןויצ יגול הנבמ תריצי
ךמסמה בוציע םיקרפ ישאר תביתכ