כתיבת עבודות
    


.קרפה תביתכב וססבתת םהילע תורוקמה תא ומכס ןושאר בלשב
הרוצב םתוא ונגראו,םיירקיעה תונויערה תא תורוקמה ןמ ולד ךכ םשל
,םיבתוכה ונווכתה המל קמועל וניבת םוכיס ידכ ךות .םכתנבהל החונה
.םכלש קרפה אשונב םהיתונויער תא בלשל ןתינ דציכו

ועדוותה .תורוקמ תוצמתל תודחא תויפרג תוטיש םתרכה ישילשה רועישב
:תוילואטסקט םיכרד יתשל התע
תויזכרמ תודוקנ יפל םוכיס
המגוד-קומינ-הנעט :הנבמה יפל םוכיס

:תויזכרמ תודוקנ יפל םוכיס (א

.תודוקנה תא והז .1......
,תויזכרמה תודוקנה תא והז ,רוקמה תא ףורפרב וארק

.םכינפל ןתוא ובתכו

.תודוקנה תא ובע .2.....
.תודוקנה ןמ תחא לכ לע רמוא אוה המ וטרפו ,רוקמה תא בוש וארק
,תומגודו תויאר ןהל ופיסוה ,עיבמ אוה תונעט וליא ונייצ
.םיעלוק םיטפשמ טטצל וססהת לאו

תיטנג רמתומ ןוזמ :הוולמ אשונ

תודוקנ יוהיז :המגוד

תודוקנ יוביע :המגודהמגוד-קומינ-הנעט :הנבמה יפל םוכיס (ב

:רוקמה לש ןויעב האירק ידכ ךות .1......
.הבושח םכל תיארנה הרימא וא הנעט ובתכו והז - ... ......
.הנעטה סוסיבל תוחכוההו םיקומינה
תא ובתכו ואצמ - ... ......

.תאז הנעטל רשקהב רוקמה איבמש תומגוד
ובתכו ורתא - ... ......
.רוקמב תונעטה לכ תא וצמתש דע וכישמה .2......


המגוד-קומינ-הנעט :הנבמה יפל םוכיס :המגוד

המגוד-החכוה-הנעט :הנבמה יפל םוכיס :ליגרת