כתיבת עבודות
    .םימוכיסה ןמ םיקלח םיקצוי ןכותלש ,תורעקכ םכלש םיפיעסה תורתוכ לע ובשח
.םלשו דיחא ףיעס תלבקל דע דחי לוכה תא דבעלו םכלשמ םירמוח ףיסוהל םכילע התע
:הלאה םיבלשה תרזעב םיפיעסה ןמ דחא לכ ודבע


סקימי'גמב ןוזמ דוביע לש רויא

.רושיק תולימ תרזעב םינכומה םוכיסה יעטק ןיב ורבח .1
.ףוסו עצמא ,הלחתה וב שיש ,םיעטקה ןיב רשקמ ללמ ובתכ .2
.םירתוימ םיעטק וקחמ .3
.םרוז ףיעס לבקתיש דע ,םתבתכש המ תא ורפשו וארק .4

ףיעס תביתכ :ליגרת

,םהיניב םירשקמה םיטפשמ ופיסוה ,םיפיעסה תא בותכל םתמייסש רחאל
.דחא "לישבת"ל היהי ולוכ קרפהש ךכ