.ןקתל רחואמ אל םלועל

הביתכה ךילהת תא ןיבהל ידכ הילא ורזחו ,םימי המכ חונל הדובעל ונת
.םתרבעש
.תוקזח תודוקנו תושלח תודוקנ רתאל ידכ םכלש הדובעה ךילהת לע ובשח §
.םירצותה תא רפשל ידכ םתבתכש המ תא וקדב §

.הבישחה תא ורקב .1
.חוסינה תא ורקב .2
.תרוקיב ונתו ולבק .3