כתיבת עבודות
    .הלק היווח הניא תרוקיב תלבק ,אבצב תונוריטו םייניש רושייל המודב
.רפתשהל ידכ תרוקיב לבקל יוצר ,םלשומ וניא שיאו ליאוה לבא
:תרוקיבה לש הלבקהו הניתנה תעב הבוט הריווא רוציל וסנ êëéôì
.תויבויח תודוקנ םג ורéכזäו ,םינתונ םתאש תרוקיבב רומוה ובלש §
.תניוע תרוקיב וליפא ,תרוקיב לכ ץמואבו הבהאב ולבק §

תשרה לע תרוקיב תתלו לבקל ידכ
.תודובע תרקבל זכרמל םכתדובע תא וחלש .1
סרוקל םכיתימע לש תוחפל תודובע יתשל תרוקיב ונת .2
.(תשרה לע הלאכ שי םא)
.ןוידה תצובקב ךכ לע ורפס ,תרוקיבה ןמ ןיינעמ והשמ םתדמל םא .3
.תרוקיבל התכז םכלש הדובעה םא עובשכ דועב וקדב .4


תשרל ץוחמ תרוקיב תתלו לבקל ידכ

.ותוא וסיפדהו תרוקיבה ספוט תא ודירוה .1
הדובעה תא אורקל םכליג ןב תימעל ונת .2
.ספוטה תא אלמלו .2
.ספוטה תא אלמלו אורקל רגובמ ארוקל ונת .3
ץבוק ודירוה