ונל ובתכ ןוידה תצובקל תיבה דומעל
חתפמ יטפשמ
םירויא תללמה
םיטוטיצו תואמגוד
םוכיס

תורוקמ םוכיס
םימוכיס גוזימ
קרפל דוביע
םוכיס

המדקה
אובמ
הדובעה םוכיס
םוכיס

הנבמה תשגדה
םיחפסנו תוכרעה
רעשו ןכות
םוכיס

הבישחה תרוקיב
הביתכה תרוקיב
םיתימע תרוקיב
םוכיס

םוחת תריחב
אשונב תודקמתה
אשונ תכרעה
םוכיס

שמש טוטרס
הלאש חוסינ
הלאש תכרעה
םוכיס

תורוקמ רותיא
רמוחה ןוגרא
רקחמ תוטיש
םוכיס

ירואית הנבמ
יתאוושה הנבמ
ןורתפ-היעב
םוכיס

תומרל הקולח
םיקרפ ישאר
ןכותה טוריפ
םוכיס